• Azərbaycanda cinayətkarlıq problemləri statistik aspektdə

 • Statistik təhlilin müasir metodlarının tətbiqi yolu ilə cinayətkarlığın vəziyyətinin modelləşdirilməsi

 • Ümummilli lider H.Əliyevin Azərbaycan Respublikası prokurorluq orqanlarının möhkəmləndirilməsində və inkişaf etdirilməsində rolu

 • Azərbaycan Respublikasının yeni Cinayət Prosessual Məcəlləsində prokuror anlayışının qanunvericilik təfsiri problemləri

 • Azərbaycanda həyata keçirilən məhkəmə hüquq islahatları və ümmumən qəbul olunmuş dəyərlər

 • Dövlət ittihamçısının bəzi  səlahiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi problemləri

 • Azərbaycan Respublikasında inzibati ədalət mühakiməsinin formalaşması

 • Dövlət ittihamçısının bəzi səlahiyyətlərinin həyata keçirilməsinə maneə olan problemlər haqqında

 • Avropa Şurasının fəaliyyətinin əsas istiqamətləri

 • Azərbaycanın cinayət mühakimə icraatında  dövlət ittihamçısı institutu

 • Qədim şərq hüquq mədəniyyətinin roma hüququnun yaranmasında rolu (publik hüquq məsələləri)

 • Azərbaycanda qanunların icrasına nəzarət problemləri

 • Rusiyada prokuror nəzarəti sahəsində həyata keçirilən islahatın bəzi çatışmazlıqları barədə

 • Cinayət mühakimə icraatında  zərərçəkmiş şəxsin prosessual statusunun möhkəmləndirilməsi problemləri

 • Məhkəmələrin və hakimlərin müstəqilliyi və onun təmin olunmasında Məhkəmə-Hüquq Şurasının rolu